Errata

(Swedish below — svenska rättelser nedan).

Errors and corrections in the first edition of An Impossible Invention (a second edition was released on Dec 1, 2014). Page numbers refer to the paperback version:

13 – correct spelling is cappuccino.

13, 14 – correct spelling is colazione.

15, 93, 107 – the Swedish name of the Skeptic’s Society is Vetenskap och Folkbildning.

16 – binoculars should be telescope.

55 – Andrea Rossi was not acquitted from all environmental crimes. He was sentenced three times for environmental crimes. These sentences totaled about €260,000 ($350,000) in fines and a year’s imprisonment. Another environmental sentence that got more attention was €13 million ($17 million) in fines and six months in prison, but it was appealed and Rossi was acquitted. The environmental sentences were largely rooted in the changing regulatory framework, meaning that Rossi lacked permits for his operations—not illegal dumping or discharge. In contrast, Rossi was never convicted of fraud. According to his lawyer Andrea Ambiveri, four processes concerning criminal fraud were initiated but they all ended up with Rossi being acquitted or that charges were dropped. The last and crucial process of fraud lasted for a year in 2003 and 2004 in Milan. Rossi was charged along with three other people for what he was constantly accused of—illegally and knowingly having received and disposed of hazardous waste—but the court concluded that
this was not true. On the contrary, it was shown that Rossi’s business really processed and sold the waste materials that were purchased.

62, 277 – the letter c is missing in the name Fleischmann.

216 – the street in Milan is called Viale Fulvio Testi, the company’s name should be Falck (not Salk).

262 – the company is called Mose srl, without final s.

260, 262 – the month in the captions should be July.

Chapter 19 and 20. The findings regarding the testing of Defkalion’s technology that were revealed after this book was printed, are not reflected in these chapters. Read more in this blog post.

 – – – – –

Fel och rättelser i den första upplagan av En omöjlig uppfinning (en andra upplaga publicerades den 1 december 2014). Sidnummer refererar till pocketboken:

14 – rätt stavning är cappuccino och colazione.

15, 103, 119 – rätt namn på föreningen är Vetenskap och Folkbildning.

17 – en bättre term än kikare är teleskop.

62 – Andrea Rossi blev inte frikänd från alla miljöbrott. Han dömdes tre gånger för miljöbrott. Domarna lydde på sammanlagt omkring 2,5 miljoner kronor i böter och något års fängelse. Ytterligare en miljödom som fick större uppmärksamhet, lydde på 125 miljoner kronor i böter och sex månaders fängelse, men den överklagades och Rossi blev frikänd. Miljödomarna hade i stor utsträckning sin grund i det förändrade regelverket som gjorde att Rossi saknade tillstånd för sin verksamhet – inte i illegal dumpning eller utsläpp. Däremot blev Rossi aldrig dömd för bedrägeri. Enligt hans advokat Andrea Ambiveri inleddes fyra processer gällande kriminellt bedrägeri men de slutade alla med att Rossi blev frikänd eller att målen lades ner. Den sista och avgörande processen om bedrägeri pågick i ett år under 2003 och 2004 i Milano. Rossi anklagades tillsammans med tre andra personer för det han ständigt anklagats för – att illegalt och medvetet ha tagit hand om och deponerat miljöfarligt avfall – men domstolen slog slutligen fast att detta inte stämde. Tvärtom framkom det att Rossis företag verkligen bearbetade och sålde det avfallsmaterial som köptes in.

69, 297 – bokstaven c saknas i namnet Fleischmann.

234 – gatan i Milano heter Viale Fulvio Testi, stålföretaget heter Falck (inte Salk).

279, 280 – månaden i bildtexterna ska vara juli.

Kapitel 19 och 20. Upptäckterna kring testmätningarna på Defkalions teknik som avslöjades efter att den här boken gått i tryck avspeglas inte i de här kapitlen. Läs mer om detta i det här blogginlägget.

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s